Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Ineke Smienk
Adres: Dorpsstraat 7
3481EA Harmelen
Telefoon: 0348441357/ 0618441705
E-mailadres: Inekesmienk@zonnet.nl
KvK-nummer: 30273057
Btw-nummer: 089620604

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - De prijs

1. De prijzen zijn inclusief btw.
2. Ik behoud mij het recht voor de prijzen te wijzigen. De prijzen op het moment van bestellen blijven echter wel geldig gedurende het bestel proces.
3. Bij artikelen, die duidelijk verkeerd geprijsd zijn wordt contact opgenomen met de besteller om dit door te geven en worden afspraken gemaakt over juiste prijs of de annulering van de aankoop.

Artikel 5 – Bestelling, levering en uitvoering

1. De bestelling wordt afgehandeld nadat de betaling is ontvangen.
2. Betaling kan plaats vinden per iDeal, PayPal, Credit Card of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer van de ondernemer.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan mij te melden.
4. Als plaats van levering geldt het adres dat bij de bestelling is doorgegeven.
5. De artikelen worden na de ontvangst van de betaling zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 3 werkdagen verzonden.
6. Bestellingen worden in principe wereldwijd per post verstuurd. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht. De verzendkosten worden bij de bestelling aangegeven.
7. Bepaalde artikelen worden niet per post verstuurd. Dit staat dan bij het artikel aangegeven. Wij nemen dan contact met U op om over de levering afspraken te maken.
8. Kunstwerken boven € 600 worden binnen Nederland gratis bezorgd.

Artikel 6 – Retour beleid

1. Neem contact met mij op wanneer de geleverde kunstwerken aan uw niet aan uw verwachtingen voldoen. Doe dit echter binnen 14 dagen na ontvangst. Retourneren kan tot 30 dagen na levering. Voorwaarde is dat het product ongebruikt en in goede staat wordt terugontvangen. Als dat het geval is krijgt u uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bij de aankoop van een product heeft U een bedenktijd van minimaal 14 dagen waarbinnen U zonder opgave van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat U het product heeft ontvangen. Neem hiervoor contact met mij op.
3. Voor artikelen, die op verzoek speciaal voor U gemaakt zijn geld de mogelijkheid van routerneren niet.

Artikel 7 – Overige bepalingen
Alle inhoud op deze site, waaronder de teksten, afbeeldingen, logo`s, iconen en beelden, zijn eigendom van ondernemer en beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ondernemer.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Abstract object van glasfusie

© 2017 - 2020 InekeSmienkArtShop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel